پرسیارە نوێکان

0 وەڵام 5 جار بینراو
0 وەڵام 5 جار بینراو
1 وەڵام 14 جار بینراو
محەمەد ئاسۆ 2ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 10 جار بینراو
1 وەڵام 11 جار بینراو
ژیان 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 18 جار بینراو
1 وەڵام 13 جار بینراو
بێناو 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
0 وەڵام 21 جار بینراو
1 وەڵام 27 جار بینراو
1 وەڵام 33 جار بینراو
...